شماره تلفن های بیمارستان بهرامی

شماره های نوبت دهی گویا بیمارستان بهرامی  ۷۷۵۸۶۳۸۵-۷۷۵۸۶۳۸۹-۷۷۵۸۶۳۹۴-۷۷۵۸۶۴۰۲

شماره تلفن های داخلی بیمارستان بهرامی ( جدول زیر)

نام واحد شماره تلفن
 مرکز تلفن ۷۳۰۱۳۰۰۰
ریاست و مدیریت ۲۵۱-۲۵۲
دفتر پرستاری ۲۷۲-۲۷۳
 مدیر پرستاری ۲۷۱
مسئول حراست ۲۷۵
نیروی انتظامی ۲۲۰
 اطلاعات بیمارستان ۷۳۰۱۳۲۴۸
 نگهبانی  ۲۰۲-۲۵۰
بخش عفونی بخش ۵۱۳-۵۱۰

همراهان ۵۰۹

بخش جراحی بخش ۳۰۳-۳۰۶

همراهان ۳۰۸

بخش داخلی دو بخش ۵۲۹-۵۳

همراهان ۵۲۱

بخش داخلی یک(خون) بخش ۴۰۶-۴۰۷

همراهان ۴۰۳

اورژانس درمانگاه اورژانس ۲۴۶

بخش اورژانس ۲۴۵

بخش NICU ۳۳۴-۳۳۶
بخش PICU ۲۰۸-۲۰۹
بخش نوزادان ۴۱۹-۴۲۰
 بخش تالاسمی ۴۲۶
بخش  دیالیز ۲۶۵-۲۶۶
 درمانگاه ۲۰۹-۲۰۸
 آزمایشگاه ۱۱۳-۱۱۴
 رادیولوژی ۱۱۱-۱۱۲
 داروخانه ۲۲۸-۲۳۰
پاتولوژی ۱۱۶
شنوایی سنجی و گفتاردرمانی ۱۲۵
 فیزیوتراپی ۱۲۴
 بیمه تامین اجتماعی ۲۵۷
 بیمه خدمات درمانی ۲۵۴
 ترخیص ۲۵۵-۲۵۸
 مددکاری ۲۶۱
 دفتر آموزش ۵۳۹-۵۴۰
 کارگزینی – اداری ۲۶۰-۲۷۶
 مسئول بحران ۵۵۷