بخش ها و کلینیک ها

رادیولوژی: با دستور پزشک مقیم و مراجعه به واحد رادیولژی

رادیولوژی


سونوگرافی: با وقت قبلی از واحد رادیولژی (ساعت: ۱۴-۸)

سونوگرافی


آزمایشگاه: با مراجعه به واحد آزمایشگاه

آزمایشگاه


پاتولوژی: با مراجعه به واحد پاتولوژی (ساعت:۱۴-۸)


نوارقلب (EKG):  به دستور پزشک مقیم در بیمارستان


اکوکاردیو گرافی:  با وقت قبلی از پزشک متخصص قلب مقیم


اسپیرومتری:  با دستور پزشک متخصص ایمونولوژی مقیم


دیالیز :  هر روز با هماهنگی بخش دیالیز غیر از ایام  تعطیل

دیالیز


شیمی درمانی: با وقت قبلی ازپزشک متخصص خون مقیم


نوار مغز(EEG): با وقت قبلی بصورت حضوری از واحد نوار مغز

نوار مغز(EEG)


تست پوستی(آلرژی): به دستور پزشک متخصص ایمونولوژی با وقت تلفنی از درمانگاه. تلفن تماس: ۷۳۰۱۳۲۳۴ – ساعت ۱۴-۷


گفتار درمانی(آسیب شناسی گفتار، صدا، بلع): هر روز با وقت قبلی بصورت حضوری و تلفنی  از واحد گفتار درمانی


فیزیوتراپی:  هر روز با مراجعه حضوری به  واحد فیزیوتراپی


کار درمانی(توانبخشی ذهنی، جسمی و روانی): روزهای شنبه تا چهارشنبه

کار درمانی(توانبخشی ذهنی، جسمی و روانی)


شنوایی سنجی (نوار گوش و تجویز سمعک): روزهای شنبه تا چهارشنبه

شنوایی سنجی (نوار گوش و تجویز سمعک)


نوار عصب و عضله (EMG): روزهای فرد ساعت ۱۰-۱۲ با وقت قبلی از پزشک


بیوپسی عضله: دوشنبه و پنج شنبه با وقت قبلی از پزشک ساعت ۱۲-۱۰