برنامه کلینیک ها

برنامه درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی صبح بیمارستان بهرامی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
عفونی

+

داخلی

دکتر ایزدی ساعت ۱۰

دکتر رهبری منش ساعت ۱۰

دکتر ایزدی

ساعت۱۰

 

دکتر جعفری

ساعت ۱۰

دکتر صادقی ساعت ۸

دکتر رهبری   منش –

ساعت ۱۰

دکتر جعفری ساعت۱۰
جراحی دکتر ملائیان ساعت۱۰ دکتر  پورنگ

ساعت۱۰

دکتر اسکندری

ساعت ۱۰

دکتر پورنگ

ساعت ۱۰

دکتر اسکندری

ساعت ۱۰

کلیه دکتر مجتهدی

ساعت ۱۰

قلب دکترموحدیان

ساعت ۱۰

دکترمحمدپوراهرنجانی ساعت ۱۰ دکتر موحدیان

ساعت ۱۰

دکترمحمدپوراهرنجانی

ساعت ۱۰

دکترموحدیان ساعت ۱۰ دکترمحمدپور اهرنجانی

ساعت ۱۰

روانپزشکی دکتر بهپورنیا

ساعت ۸:۳۰

غدد دکتر حق شناس ساعت ۱۰ دکتر شعبانی  ساعت ۱۰ دکتر نادری ساعت ۱۰ دکتر شعبانی ساعت ۱۰
نوزادان دکتر علیزاده

ساعت ۱۰

دکتر کاوه

ساعت ۱۰

دکتر علیزاده

ساعت ۱۰

دکتر کامرانی

ساعت ۱۰

آسم و آلرژی

+

داخلی

دکتر شفیعی

ساعت ۱۰

دکتر شفیعی

ساعت ۱۰

خون

+

داخلی

دکتر  شاهقلی

ساعت ۱۰(خون)

دکتر  احسانی

ساعت ۱۰(خون)

دکتر کاجی یزدی

ساعت ۱۰

دکتر کاجی یزدی

ساعت ۱۰

گوارش دکتر افتخاری

ساعت ۱۰

دکتر افتخاری

ساعت ۱۰

دکتر ملکیان

ساعت ۱۰

اعصاب دکتر بخشنده

ساعت ۹

دکتر خسروشاهی

ساعت ۱۰

دکتررضوانی

ساعت ۱۰

دکترخسروشاهی

ساعت ۱۰

دکتر بخشنده

ساعت ۹

دکتر بخشنده

ساعت ۹

ریه

+

داخلی

دکتر میرلوحی

ساعت ۸

ارتوپدی دکترحاج زرگرباشی

ساعت ۹

دکتر زمانی

ساعت ۹

گوش حلق بینی (ENT) دکتر حسین نیا

ساعت ۱۰

روماتولوژی

+

داخلی

دکتر صادقی ساعت ۸
دکتر موسوی

ساعت ۸

پوست و مو دکتر تجزیه چی

ساعت ۱۰

 

برنامه درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی عصر بیمارستان بهرامی

ایام هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
عفونی

داخلی

دکتر جعفری

ساعت  ۱۴

 

دکتر جعفری

ساعت  ۱۴

 

 

دکتر جعفری

ساعت  ۱۴

جراحی دکتر اسکندری

ساعت ۱۶

دکتر ملاییان

ساعت ۱۷

دکتر اسکندری

ساعت ۱۶

دکتر ملائیان

ساعت:۱۷

دکتر اسکندری

ساعت ۱۶

کلیه

داخلی

دکتر مجتهدی

ساعت ۱۴

دکتر مجتهدی ساعت ۱۴

دکتر فهیمی

ساعت ۱۵

دکتر مجتهدی

ساعت ۱۴

قلب دکتر موحدیان

ساعت  ۱۴

دکتر محمدپور

ساعت ۱۴

دکتر محمدپور

ساعت ۱۴

دکتر محمدپور

ساعت ۱۴

ارتوپدی دکتر وفایی

ساعت ۱۴

دکتر وفایی

ساعت ۱۴

غدد

 

دکتر شعبانی

ساعت ۱۶:۳۰

 

دکتر شعبانی

ساعت ۱۶:۳۰

 

دکتر شعبانی

ساعت ۱۶:۳۰

 

دکتر شعبانی

ساعت ۱۶:۳۰

 

نوزادان دکتر کامرانی

ساعت  ۱۴

دکتر کامرانی

ساعت  ۱۴

آسم و آلرژی

داخلی

دکتر شفیعی

ساعت  ۱۴

دکتر شفیعی

ساعت  ۱۴

دکتر شفیعی

ساعت  ۱۴

دکتر شفیعی

ساعت  ۱۴

خون

داخلی

دکتر شاهقلی

ساعت ۱۴

دکتر شاهقلی  ساعت ۱۴

دکتر کاجی یزدی ساعت ۱۴

دکتر کاجی یزدی

ساعت ۱۴

گوارش دکتر ملکیان

ساعت ۱۴

دکتر افتخاری

ساعت ۱۴

دکتر افتخاری

ساعت ۱۴

دکتر افتخاری

ساعت ۱۴

دکتر ملکیان

ساعت ۱۴

اعصاب دکتر بخشنده

ساعت ۱۷

دکتر بخشنده

ساعت ۱۷

گوش حلق بینی (ENT) دکترحسین نیا

ساعت  ۱۴

روماتولوژی دکتر صادقی

ساعت  ۱۴

دکتر صادقی

ساعت  ۱۴

دکتر صادقی

ساعت  ۱۴

دکتر موسوی

ساعت  ۱۴

دکتر موسوی

ساعت  ۱۴

تغذیه و

رژیم درمانی


 

 

 

 

 

 

درمانگاه شب  ساعت شروع نوبت دهی در درمانگاه شب ساعت ۱۵

ساعت حضور پزشک در درمانگاه ساعت ۱۷ یا ۱۸

کارشناس تغذیه

خانم اسلامی

ساعت۱۴


کارشناس تغذیه

خانم قراچه

ساعت۱۴


 

 

 

 

دکتر مجتهدی


 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر جعفری

کارشناس تغذیه

خانم قراچه

ساعت۱۴


 

 

 

 

 

 

 

دکتر کاجی یزدی

 

 

کارشناس تغذیه

خانم اسلامی

ساعت۱۴


 

 

 

 

 

دکتر موسوی