برنامه کلینیک ها

برنامه درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی صبح بیمارستان بهرامی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
داخلی دکتر رهبری منش دکتر صادقی دکتر احسانی – دکتر جعفری دکتر رضائی دکتر رهبری منش – دکتر حبیبی دکتر جعفری
جراحی دکتر ملائیان دکتر  پورنگ دکتر اسکندری دکتر پورنگ دکتر اسکندری
عفونی دکتر ایزدی دکتر ایزدی
کلیه دکتر مجتهدی دکتر فهیمی
قلب دکترموحدیان دکترمحمدپوراهرنجانی دکترمحمدپوراهرنجانی دکترمحمدپوراهرنجانی دکترموحدیان دکترموحدیان
روانپزشکی دکتر بهپورنیا
غدد دکتر حق شناس(با وقت قبلی) دکتر شعبانی(با وقت قبلی) دکتر نادری دکتر شعبانی(با وقت قبلی)
نوزادان (زیر یکماه) دکتر علیزاده دکتر کاوه دکتر علیزاده دکتر کامرانی
آسم و آلرژی دکتر شفیعی دکتر شفیعی
خون دکتر  شاهقلی دکتر  احسانی(فقط جهت شیمی درمانی) دکتر کاجی یزدی دکتر کاجی یزدی
گوارش دکتر افتخاری دکتر افتخاری
اعصاب دکتر بخشنده دکتر خسروشاهی دکتررضوانی دکترخسروشاهی دکتر بخشنده
ریه دکتر رضائی دکتر رضائی
ارتوپدی (با وقت قبلی) دکترحاج زرگرباشی دکتر زمانی
گوش حلق بینی (ENT) دکتر حسین نیا
روماتولوژی دکتر پیمان صادقی
پوست و مو دکتر تجزیه چی
رژیم درمانی کارشناس تغذیه

۱۱-۱۰

کارشناس تغذیه

۱۱-۱۰

کارشناس تغذیه

۱۱-۱۰

کارشناس تغذیه

۱۱-۱۰

کارشناس تغذیه

۱۱-۱۰

اورژانس دکتر ملکیان

۱۲-۹

دکتر ملکیان

۱۲-۹

دکتر ملکیان

۱۲-۹

دکتر ملکیان

۱۲-۹

دکتر ملکیان

۱۲-۹

دکتر ملکیان

۱۲-۹

 

برنامه درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی عصر بیمارستان بهرامی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
داخلی دکتر احسانی

ساعت  ۱۴

دکترحبیبی

ساعت  ۱۶:۳۰

دکتر صادقی

ساعت  ۱۴

دکتر افتخاری

ساعت  ۱۴

دکتر شاهقلی

ساعت  ۱۴

دکتر احسانی

ساعت  ۱۴

دکترحبیبی

ساعت  ۱۶:۳۰

دکتر صادقی

ساعت۱۴

دکتر کاجی یزدی

ساعت  ۱۴

دکتر شاهقلی

ساعت  ۱۴

دکتر احسانی

ساعت  ۱۴

دکترحبیبی

ساعت  ۱۶:۳۰

دکتر صادقی

ساعت  ۱۴

دکتر جعفری

ساعت  ۱۴

دکتر کاجی یزدی

ساعت  ۱۴

جراحی دکتر پورنگ

ساعت :۱۴

دکتر پورنگ

ساعت: ۱۴

دکتر پورنگ

ساعت: ۱۴

دکتر اسکندری

ساعت ۱۶

دکتر ملائیان

ساعت:۱۷

دکتر اسکندری

ساعت ۱۶

عفونی دکتر ایزدی

ساعت  ۱۴

دکتر ایزدی

ساعت  ۱۴

دکتر جعفری

ساعت  ۱۴

دکتر جعفری

ساعت  ۱۴

دکتر جعفری

ساعت  ۱۴

کلیه دکتر مجتهدی

ساعت ۱۴

دکتر مجتهدی

ساعت ۱۴

قلب دکتر موحدیان

ساعت  ۱۴

ریه دکتررضائی
غدد

با وقت قبلی

دکتر شعبانی

ساعت ۱۶:۳۰

با وقت قبلی

دکتر شعبانی

ساعت ۱۶:۳۰

با وقت قبلی

دکتر شعبانی

ساعت ۱۶:۳۰

باوقت قبلی

دکتر شعبانی

ساعت ۱۶:۳۰

باوقت قبلی

نوزادان دکتر کامرانی

ساعت  ۱۴

دکتر کاوه (زیردوماه)

ساعت  ۱۴

دکتر کامرانی

ساعت  ۱۴

آسم و آلرژی دکتر شفیعی

ساعت  ۱۴

دکتر شفیعی

ساعت  ۱۴

دکتر شفیعی

ساعت  ۱۴

دکتر شفیعی

ساعت  ۱۴

خون دکتر  شاهقلی دکتر  احسانی(فقط جهت شیمی درمانی) دکتر کاجی یزدی دکتر کاجی یزدی
گوارش دکتر افتخاری دکتر افتخاری
اعصاب دکتر بخشنده

ساعت ۱۴

دکتر بخشنده

ساعت ۱۴

دکتر بخشنده

ساعت ۱۴

گوش حلق بینی (ENT) دکترحسین نیا

ساعت  ۱۴

روماتولوژی دکتر صادقی

ساعت  ۱۴

دکتر صادقی

ساعت  ۱۴

دکتر صادقی

ساعت  ۱۴

تغذیه و

رژیم درمانی

کارشناس تغذیه

ساعت۱۴