برگزاری کمیته مدارک پزشکی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدارک پزشکی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته مدارک پزشکی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدارک پزشکی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته تحول سلامت در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته تحول سلامت تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته مدارک پزشکی بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدارک پزشکی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اخلاق پزشکی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری جلسه شورای فرهنگی و بسیج بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، جلسه فرهنگی و بسیج بیمارستان بهرامی برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری جلسه مدیریت بیمارستان بهرامی با مسئولین واحدهای اداری و پاراکلینیکی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، جلسه مدیریت با  مسئولین اداری و پاراکلینیکی برگزار شد. (بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته اقتصاد و سلامت و دارو تجهیزات پزشکی بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اقتصاد و سلامت و دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهرامی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر