IMG_5452

برگزاری کمیته اقتصاد ودارو درمان بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اقتصاد ، دارو درمان و تجهیزات پزشکی برگزار شد .

روز چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷ کمیته اقتصاد ، دارو درمان با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر ، دکتر مجتهدی معاون آموزشی ، کامرانی مسئول تجهیزات پزشکی، مجیدی مدیر پرستاری ، دکتر فروتن مسئول داروخانه و دبیر کمیته و دیگر اعضا تشکیل شد .در این جلسه لیست تجهیزات پزشکی برای تهیه توسط خیرین ارائه شد . مقایسه هتلینگ بخشها در سه ماهه دوم با سه ماهه اول انجام شد . در خصوص درخواست بسیج جامعه پزشکی برای ارسال اقلام پزشکی برای درمانگاههای اربعین اعلام نظر شد .