IMG_4267

برگزاری کمیته بهبود کیفیت بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته بهبود کیفیت برگزار شد .


روز یکشنبه ۱۱ شهریور ۹۷ کمیته بهبود کیفیت با حضور دکتر رفعتی مدیر بیمارستان ، مجیدی مدیر پرستاری ، سلطان تویه سوپروایزر، بحری کارشناس آزمایشگاه ، رحمانی و مولوی کارشناسان بهبود کیفیت برگزار شد . در این جلسه آمار شاخصهای بیمارستان اعلام شد . پایش کمیته های بیمارستانی و تغییرات دبیر برخی کمیته ها بررسی شد . همچنین در خصوص فرمولاری آزمایشگاه صحبت و ایرادات مورد بررسی قرار گرفت .