IMG_3518

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدیریت اجرایی برگزار شد.


این جلسه روز ۲۴خرداد ۹۷ با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر بیمارستان، دکتر شفیعی معاون درمان ، دکتر مجتهدی معاون آموزشی ، مهندس کامرانی رییس امور اداری ، بیات رییس حسابداری ، موسوی مسئول حراست ، سلطان تویه سوپروایزر و مولوی کارشناس بهبود کیفیت برگزار شد .
در این جلسه در خصوص راهکارهای در زمینه تبلیغات بیمارستان برای افزایش مراجعین صحبت شد . همچنین تعیین مداخلات اصلاحی با توجه به نواقص بازدیدهای ادواری انجام شده مطرح شد . در ادامه جلسه مقرر شد راههای مدیریت هزینه ها بررسی و عملیاتی شود.