1 (6)

بازدید شبانه وزیر بهداشت ورییس دانشگاه از بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، وزیر بهداشت و رییس دانشگاه از بیمارستان بهرامی بازدید کردند.

گالری عکس ۱

گالری عکس ۲
دکتر هاشمی وزیر بهداشت، دکتر جانبابایی معاون درمان وزارت متبوع ، دکتر کریمی رییس دانشگاه ، دکتر رضایی معاون درمان ، و همراهان در بازدید شبانه در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۷ در بیمارستان بهرامی حضور یافتند . وزیر بهداشت و همراهان از بخشهای اورژانس ، NICU، داخلی یک و نوزادان بازدید کردند ودر جریان مسائل و کمبودها قرار گرفتند. در این بازدید که دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر بیمارستان ، مجیدی مدیر پرستاری و مسئولین بیمارستان حضور داشتند مقرر شد جلسه ای با حضور رییس دانشگاه برگزار شود و کمبودها و درخواستهای بیمارستان طی صورتجلسه ای به وزیر بهداشت اعلام گردد .