IMG_3235

برگزاری کمیته پایش و بهبود کیفیت در بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته پایش و بهبود کیفیت برگزار شد.


روز چهارشنبه ۲ خرداد ۹۷ کمیته پایش و بهبود کیفیت بیمارستان با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر ، دکتر مجتهدی معاون آموزشی ، مهندس کامرانی رییس امور اداری ، مجیدی مدیر پرستاری و مسئولین واحدهای بیمارستان برگزار شد .در این جلسه مطالبی در خصوص نحوه ارزیابی اعتبار بخشی بیان شد . مقرر شد کمبود و کاستی ها طی چند روز آینده توسط مسئولین بخشها جبران و تامین گردد . همچنین پرسنل بیمارستان آمادگی لازم برای اعتبار بخشی را داشته باشند.