IMG_3182

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اخلاق پزشکی برگزار شد.


این جلسه روز ۲۹ اردیبهشت ۹۷ با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر بیمارستان، دکتر مجتهدی معاون آموزشی ، دکتر شفیعی معاون درمان، دکتر ملکیان رییس بخش درمانگاه و اورژانس ، مجیدی مدیر پرستاری ، دکتر ایزدی عضو هیئت علمی و رباط میلی دبیر کمیته و دیگر اعضای کمیته برگزار شد . در این جلسه گزارش رضایتمندی بخشها ارائه شد . همچنین مقرر شد کتابچه راهنمای بخشها اصلاح شود. تغییرات پمفلتهای آموزشی برای همراهان اعمال شود .تابلو های راهنما ی مورد نیاز تهیه شود . شکایات بررسی و مقرر شد مسئولین واحدهایی که بیشترین شکایات را دارند توضیحات ارائه کنند.