IMG_3137

برگزاری کمیته مدارک پزشکی بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدارک پزشکی برگزار شد.


این جلسه روز ۲۳ اردیبهشت ۹۷ با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر بیمارستان، کامرانی رییس امور اداری ، مجیدی مدیر پرستاری ، درویش مسئول مدارک پزشکی و دیگر اعضای کمیته برگزار شد . در این جلسه گزارش روندکاری برنامه نوبت دهی گویا ارائه و مقرر شد مشکلات فراخوان درمانگاه بررسی و راه اندازی گردد . همچنین در خصوص ترخیص بیماران بخش NICU صحبت شد و مقرر شد در جلسه ای با حضور اساتید بخش این موضوع بررسی شود.