IMG_2571

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدیریت اجرایی برگزار شد.


این جلسه روز ۲۳ فروردین ۹۷ با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر بیمارستان، دکتر مجتهدی معاون آموزشی، دکتر شفیعی معاون درمان ، کامرانی رییس امور اداری ، بیات رییس حسابداری ، مجیدی مدیر پرستاری مولوی و رحمانی کارشناسان بهبود کیفیت برگزار شد . در این جلسه مقرر شد هر سه ماه یکبار رییس بیمارستان بامعاون درمان و معاون آموزشی بیمارستان و روسای بخشها جلسه ای در خصوص بررسی شاخصها داشته باشند . همچنین نقاط ضعف کشیکهای نوروز ۹۷ بررسی و مقرر شد برنامه کشیکها هرسال به دفتر پرستاری تحویل شود . در ادامه شاخصهای سال ۹۶ و ۹۵ بررسی و مقایسه با استانداردهای وزارت بهداشت و طراحی اقدامات لازم برای سال ۹۷ انجام شد.