kelas (12)

برگزاری کلاسهای آموزشی پرستاری در بیمارستان بهرامی

کلاسهای آموزشی ویژه پرستاران در بیمارستان بهرامی برگزار شد.

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کنفرانس یک روزه مبانی مراقبتهای پرستاری در کودکان در تاریخ ۱۰ اسفند ۹۶ برای پرستاران و پرسنل درمانی برگزار شد. این کنفرانس دارای امتیاز باز آموزی و آموزش مداوم و مدرسین کلاسها دکتر حسن پور ، بابایی و تیمورزاده ز پرستاران بیمارستان بودند.همچنین کنفرانس یک روزه احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته با امتیاز باز آموزی آموزش مداوم برای پرسنل اتاق عمل  بیمارستان بهرامی در تاریخ  ۱۲ اسفند ۹۶ برگزار شد. مدرسین این دوره دکتر علیپور و دکتر اسپهبدی و دکتر آریانا اساتید و اعضای هیئت علمی بیهوشی بودند .