11

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدیریت اجرایی تشکیل شد.


این جلسه روز چهارشنبه ۲۷ دی۹۶ با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر ، دکتر مجتهدی معاون آموزشی ، دکتر شفیعی معاون درمان ، افتخاری منش مترون، کامرانی رییس امور اداری ، رحمانی و دست افکن کارشناسان بهبود کیفیت تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد در ماه دو بار راند ایمنی بخشها توسط تیم مدیریت اجرایی انجام شود. همچنین استراتژی بیمارستان بازنگری و تا ۲۰ بهمن ماه به معاونت توسعه دانشگاه ارسال شود. مسئولیت نظارت بر اجرای قراردادها و پیمانکارها به تیم مدیریت اجرایی بیمارستان واگذار شد. مقرر شد چک لیست ارزیابی واحدهای برونسپاری تهیه و در جلسه بعدی مدیریت اجرایی تایید شود.