کنترل عفونت

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی تشکیل شد.


روز یکشنبه ۵ شهریور کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی با حضور دکتر مجتهدی معاون آموزشی ،دکتر رفعتی مدیر بیمارستان، افتخاری منش مدیر پرستاری ، ،دکتر ایزدی عضو هیئت علمی ، دکتر کامرانی رییس بخش NICU، زارع سوپروایزر کنترل عفونت و دبیر کمیته و دیگر اعضای کمیته تشکیل شد.
در این جلسه در رابطه با آمار عفونتهای ماه قبل صحبت شد. همچنین مقرر شد لوازم یکبار مصرف ضروری در اتاق عمل استفاده شود . در ادامه خریداری ظروف مرتبط با استریلیزاسیون در بخشها مصوب شد.