Untitled

برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه پرستاران در بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، دوره های آموزشی ویژه پرستاران روز یکشنبه ۵ شهریور ۹۶ در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار شد.

در این دوره آموزش احیا پایه توسط خانم رباط میلی سوپروایزر آموزشی ، مهارت های ارتباطی توسط خانم قربانی سرپرستار ، کنترل عفونت توسط خانم زارع سوپروایزر کنترل عفونت ، آموزش بیمار خانم نور بخش سوپروایزر آموزش بیمار و ترویج تغدیه با شیر مادر خانم شمسی پرستار برگزار شد . این دوره های آموزشی اولین یکشنبه هر ماه برای پرسنل پرستاری بیمارستان برگزار می شود.