21

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی تشکیل شد.


روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ،دکتر رفعتی مدیر بیمارستان، افتخاری منش مدیر پرستاری ، ،دکتر ایزدی عضو هیئت علمی ، زارع سوپروایزر کنترل عفونت و دبیر کمیته و دیگر اعضای کمیته تشکیل شد.
در این جلسه در رابطه با آمار عفونتهای تیر ماه صحبت شد.همچنین اعلام شد هادی فر مسئول کنترل عفونت معاونت درمان از بخشهای بیمارستان بازدید کرده اند. در ادامه در خصوص تهیه شامپو اسکراپ نوزادان و تهیه وسایل حفاظت فردی از جمله ماسک شیمی درمانی تصمیم گرفته شد. همچنین مقرر شد محلول اسکراپ جراحان و پرسنل اتاق عمل تعویض گردد.